Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2013 10:56

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών / Με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου ή των υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες πληροφορικής, τον εκσυγχρονισμό και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Κατηγορίες Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Προϋπολογισμός Έργων

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι:

  • από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα Μεταποίησης
  • από 20.000 έως 300.000 € για τον τομέα Τουρισμού
  •  από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών

Ποσοστά Επιδότησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

50

60

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

40

50

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

40

50

ΗΠΕΙΡΟΣ

50

60

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

40

50

ΙΟΝΙΑ

40

50

Δ. ΕΛΛΑΔΑ

50

60

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

40

50

Β. ΑΙΓΑΙΟ

40

50

ΚΡΗΤΗ

40

50

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

40

50

Ν. ΑΙΓΑΙΟ

40

50

ΑΤΤΙΚΗ

40

50

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

100%

100%

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000

15.000

10.000

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Λογισμικό

30.000 €

30.000 €

10.000 €

Προβολή - Προώθηση

20.000 €

30.000 €

10.000 €

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 €

10.000 €

10.000 €

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

Υποβολή Προτάσεων

25 Φεβρουαρίου 2013 – 25 Απριλίου 2013.

 

Αναλυτικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τον οδηγό της Προκήρυξης καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή μπορείτε να αντλήσετε εδώ.
 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 01 Μάρτιος 2013 14:17 )